Begroting 2021

Volksgezondheid en Milieu

Financiële informatie

Volksgezondheid (7.1)

  • Voor het jaar 2021 is voor het gezondheidsonderzoek (RIVM) €28 dzd beschikbaar gesteld in de voorjaarsnota 2020 (INT-20-55555). En in 2021 is er €35 dzd begroot voor het rioolwater vervolgonderzoek.

Riolering (7.2)

  • Minimale afwijkingen

Afval (7.3)

  • De begrote lasten en baten nemen met ingang van 2021 toe. Bij de berekening van het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt jaarlijks rekening gehouden met indexatie conform de DVO met HVC,  mutaties in het aantal woonhuisaansluitingen en afvalstoffenbelasting en mutaties van de verwerkingskosten van alle afvalfracties. Als gevolg van een sterke toename van de kosten van het inzamelen en verwerken van grof huishoudelijk afval en de kosten voor het ophalen van dumpingen, stijgen de kosten extra met €238 dzd. Dit is een structurele verhoging en deze lasten kunnen worden gedekt door het verhogen van het tarief van de afvalstoffenheffing waardoor de baten ook toenemen. Het tarief wordt in 2 stappen verhoogd: in 2020 wordt 50% van de hogere lasten toegerekend en met ingang van 2022 100%. Omdat in 2021 niet alle lasten worden gedekt door de tariefsverhoging wordt voor het tekort een beroep gedaan op de algemene reserve.

Milieubeheer (7.4)

  • In 2020 en 2021 is incidenteel budget begroot voor de taken die op ons afkomen voor de energietransitie.

Begraafplaatsen en crematoria (7.5)

  • Vanaf 2021 is in de begroting structureel €10 dzd budget opgenomen voor onkruidbestrijding;
  • Hogere lasten door actualisatie van de kapitaallasten van het BIP en verder minimale afwijkingen.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04