Begroting 2021

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicomanagement

 • De raad beschikt over middelen om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Het gaat hierbij om de algemene reserve, bestemmingsreserves, verwachte winst grondexploitatie, post onvoorzien, onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Voor de berekening van de weerstandscapaciteit van Beverwijk wordt voor de beschikbare weerstandscapaciteit alleen de algemene reserve vrij beschikbaar meegenomen. .
 • De algemene reserve wordt opgenomen op basis van de verwachte stand ultimo 2020. De stand ultimo 2020 dient als buffer voor de risico’s die zich gedurende 2021 kunnen voordoen.
 • Bestemmingsreserve decentralisaties breed
  Risico’s op de taakvelden Decentralisatie Breed (WMO oud en nieuw, Jeugd en Participatie (exclusief de uitkeringen)) worden opgevangen binnen deze bestemmingsreserve, waardoor deze bestemmingsreserve niet (meer) wordt meegenomen in het weerstandsvermogen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma Sociaal Domein onderdeel risico's.
 • Bestemmingsreserve grondexploitaties
  Risico's van de grondexploitaties worden opgevangen binnen de bestemmingsreserve grondexploitaties waardoor deze bestemmingsreserve niet (meer) wordt meegenomen in het weerstandsvermogen. Voor een nadere toelichting en berekening van de weerstandsratio grondexploitaties wordt verwezen naar het MeerjarenPlan Grondexploitaties 2020.

Berekening weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit

bedrag
(x €1.000)

Algemene reserve voor bestemming

12.956

Totaal

12.956

Risico-inventarisatie

 • Een risico is de kans op het optreden van een gebeurtenis die een gevolg met zich mee kan brengen. Voor het weerstandsvermogen is het relevant om de risico’s te inventariseren waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (bijvoorbeeld door risico’s te voorzien of te verzekeren).
 • Exploitatierisico’s worden berekend op basis van de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen.
 • De risico's zijn per programma geïnventariseerd.
 • Conform de nota weerstandsvermogen en risicomanagement wordt rekening gehouden met een risicobedrag op basis van de totale lasten.
Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04