Begroting 2021

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicomanagement

De risico inventarisatie zijn voor de risico's die betrekking hebben op een specifiek programma vermeld bij het bijbehorende programma onder het kopje "Risico's".

Hier worden de resterende risico's vermeld, die niet zijn toe te wijzen aan een specifiek programma.

Gemeentefonds
Algemeen

 • Het gemeentefonds is gebaseerd op de Rijksbegroting waaruit de gemeenten jaarlijks een algemene uitkering (AU) krijgen. Deze AU kent een aantal onzekere factoren zoals de economische ontwikkeling in Nederland en de ontwikkeling van de Rijksuitgaven
 • De AU voor het nieuwe jaar wordt berekend op basis van geschatte eenheden, de werkelijke uitkering kan dus afwijken van de prognose. Drie kalenderjaren na dato wordt de AU definitief vastgesteld. Dit leidt tot verrekeningen over voorgaande jaren

Nieuwe verdeelsystematiek

 • Het Rijk is bezig met een herijking van de maatstaven in het gemeentefonds. De onderzoeken om met ingang van 2022 te komen tot een nieuwe verdeling voor het gemeentefonds zijn afgerond. De eerste signalen zijn dat grote gemeenten een voordeel hiervan ondervinden, en plattelandsgemeenten een nadeel. De fondsbeheerders leggen naar verwachting in het najaar 2020 een voorstel voor de nieuwe verdeling ter consultatie voor aan de VNG en de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Na weging van de adviezen van de VNG en ROB informeren de fondsbeheerders de Tweede Kamer per brief over het definitieve verdeelvoorstel, naar verwachting wordt dit december 2020. Een financiële impact voor de gemeente Beverwijk is niet in te schatten.

Gemeentelijke garantstellingen

 • Gemeente Beverwijk stelt zich garant voor leningen van diverse instellingen. Er zijn geen signalen bekend dat risico’s zich gaan voordoen. Het risico wordt, mede gegeven de aanwezige waarborgen, geschat op €0.

Liquiditeit, renteresultaat

 • Het renteresultaat is structureel gedekt in de begroting.
 • Risico’s die van materiële invloed zijn op het renteresultaat worden geschat op €0.

Vennootschapsbelasting

 • Voor zowel de grondexploitaties als de overige VpB activiteiten geldt de verwachting dat er geen VpB afgedragen hoeft te worden.

Risico uitval ICT voorziening

 • De gehele bedrijfsvoering is afhankelijk van ICT-voorzieningen. Bij uitval van de ICT-voorzieningen stagneert de bedrijfsvoering en dat kan –naast imagoschade- tot forse financiële schade leiden. De oorzaak van uitval kan technisch van aard zijn of kan worden veroorzaakt door hackers. Uitval als gevolg van technisch falen is zoveel mogelijk beperkt door maatregelen die de uitvaltijd zoveel mogelijk beperken. Uitval veroorzaakt door hackers kan een veel grotere impact hebben. In 2019 zijn bij meerdere organisaties door hackers schade aangericht. Dit risico wordt opgevangen binnen de exploitatierisico's.

Berekening exploitatierisico’s

 • Naast de genoemde specifieke risico’s in deze paragraaf en de vermelde risico's bij de programma's wordt er rekening gehouden met een risicobedrag op basis van de totale lasten.
 • De exploitatierisico’s bedragen € 4.320 dzd. en worden als volgt berekend; totale lasten (inclusief stortingen in de reserves) × financieel gevolg van 10% × kans van 33%.
 • Gegeven de ontwikkelingen van COVID-19 is het onzeker in hoeverre dit gevolgen heeft voor de begroting 2021 en het meerjarenperspectief. Indien er ontwikkelingen met een majeure financiële impact

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04