Begroting 2021

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Netto schuldquote

  • Een goed kengetal om de hoogte van de schulden van gemeente Beverwijk te beoordelen is de netto schuld als aandeel van de inkomsten, de netto schuldquote.
    Om inzicht te krijgen in hoeverre er sprake is van het doorlenen van gelden wordt de netto schuldquote zowel in als exclusief doorgeleende gelden weergegeven.

Solvabiliteitsratio

  • De solvabiliteitsratio geeft inzicht in hoeverre gemeente Beverwijk in staat is om haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente.

Kengetal grondexploitatie

  • Dit getal geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten.

Structurele exploitatieruimte

  • Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Hiermee wordt er inzicht gegeven in de structurele ruimte of het structurele tekort van de exploitatie.

Woonlasten ten opzichte van het landelijk gemiddelde

  • De belastingcapaciteit is gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigingsheffing).

Beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de
financiële positie

Begroting 2024

Begroting 2023

Begroting 2022

Begroting 2021

Primaire Begroting 2020

Rekening 2019

Rekening 2018

Rekening 2017

Netto schuldquote

38%

38%

41%

45%

52%

57%

58%

59%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

26%

25%

29%

33%

38%

42%

44%

45%

Solvabiliteit

33%

32%

29%

28%

26%

25%

24%

23%

Kengetal grondexploitatie

0%

-4%

-4%

-1%

-4%

2%

3%

2%

Structurele exploitatieruimte

0%

0%

0%

0%

1%

1%

2%

2%

Woonlasten tov landelijk gemiddelde (belastingcapaciteit)

97%

97%

97%

97%

99%

97%

99%

99%

De kengetallen onder de nummers 1 tot en met 5 dienen gezamenlijk bekeken te worden om tot een beoordeling te komen. De provincie heeft aangegeven dat zij de signaleringswaarden hanteert die in de stresstest van de 100.000+gemeenten staan. De signaleringswaarden staan in onderstaande tabel. Hierbij is categorie A het minst risicovol en categorie C het meest risicovol. Met groen is aangegeven in welke categorie Beverwijk valt, op basis van de kengetallen begroting 2021.

Kengetal

Categorie A

Categorie B

Categorie C

Netto schuldquote, zonder correctie doorgeleende gelden

<90%

90-130%

>130%

Netto schuldquote, met correctie doorgeleende gelden

<90%

90-130%

>130%

Solvabiliteitsratio

>50%

20-50%

<20%

Grondexploitatie

<20%

20-35%

>35%

Structurele exploitatieruimte

Begr>0%

Begr=0%

Begr<0%

Woonlasten ten opzichte van landelijk gemiddelde

<95%

95-105%

>105%

Zie ook de informatie op de website 'financiële kengetallen van uw gemeente'
Deze informatie over Beverwijk kan vervolgens vergeleken worden met een andere gemeente of bijvoorbeeld een grootteklasse.

Deze pagina is gebouwd op 11/12/2020 13:32:23 met de export van 11/12/2020 12:02:04